s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana składu Zarządu Stowarzyszenia w wyniku Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

Na podstawie Art. 27. Statutu do kompetencji Zarządu należą:Struktura organizacyjna:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

h. określanie wysokości składek członkowskich,

i. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków/członkiń.
j. wybór Prezesa/Prezeski Zarządu.
k. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia


W skład Zarządu wchodzą:

  • Anna Dąbrowska - Prezeska
  • Joanna Bednarczyk - członkini Zarządu
  • Jolanta Prochowicz - członkini Zarządu
  • Piotr Skrzypczak - członek Zarządu


Opublikował: Kinga Kulik
Publikacja dnia: 19.04.2017
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 262