s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 21.01.2015 z powodu:
błędnie utworzona strona

Zarząd

Na podstawie Art. 27. Statutu do kompetencji Zarządu należą:Struktura organizacyjna:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

h. określanie wysokości składek członkowskich,

i. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków/członkiń.
j. wybór Prezesa/Prezeski Zarządu.
k. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia


W skład zarządu wchodzą:

• Anna Dąbrowska - Prezeska
• Marta Sienkiewicz - członkini Zarząd
• Piotr Skrzypczak - członek ZarządOpublikował: Kinga Kulik
Publikacja dnia: 21.01.2015
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 363
Wersja do druku