s SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarząd

Na podstawie Art. 27. Statutu do kompetencji Zarządu należą:Struktura organizacyjna:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

h. określanie wysokości składek członkowskich,

i. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków/członkiń.
j. wybór Prezesa/Prezeski Zarządu.
k. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia


W skład Zarządu wchodzą:

  • Anna Dąbrowska - Prezeska
  • Joanna Bednarczyk - członkini Zarządu
  • Marta Sienkiewicz - członkini Zarządu
  • Piotr Skrzypczak - członek ZarząduOpublikował: Marta Sienkiewicz
Publikacja dnia: 08.05.2019
Podpisał: Anna Dąbrowska
Dokument z dnia: 21.01.2015
Dokument oglądany razy: 3 406